سامانه تدارکات ( مناقصه و مزایده)


لطفا قبل از تهیه اسناد به موضوع،توضیحات تکمیلی و ضمانت ها توجه فرمایید.

1
مزایده فروش ده عدد کیوسک خودپرداز
70.000.000 ریال
1399-08-10
1399-08-20
0ريال
آنلاین