مدیران

جناب آقای کریم خمسه
رییس هیات مدیره
جناب آقای محمود پیرهادی
نایب رییس هیات مدیره
جناب آقای علی ملک محمدی
عضو هیات مدیره
جناب آقای محمدرضا محمودیان
عضو هیات مدیره
جناب آقای محسن عزیزی
عضو هیات مدیره
جناب آقای ساسان معدل
مدیر عامل