دانلود نرم افزار پشتیبانی نمایندگاندانلود نرم افزار پشتیبانی نمایندگان

هدف از ارایه این سامانه، مکانیزه نمودن ثبت EM و PM در سامانه و گزارش‌گیری از طریق این سامانه می‌باشد. همچنین تمامی پشتیبان‌های شرکت پرداخت نوین که امور بازدید دوره‌ای و اورژانسی از دستگاه‌های کارتخوان نصب شده را انجام می‌دهند نیز از مخاطبان این نرم افزار خوب و کارآمد هستند. 

صفحه گزارشات: 

صفحه گزارشات شامل دو سربرگ PM و EM‌های انجام شده می‌باشد. پشتیبان می‌تواند در این صفحه به صورت خلاصه لیستی از بازدیدهای دوره‌ای انجام شده‌ی خود را به تفکیک مشاهده نماید. هم‌چنین عدد نمایش داده شده در کنار عنوان گزارشات بیانگر تعداد ردیف‌های موجود در لیست گزارشات می‌باشد. 

EM:

صفحه نگهداری اورژانسی (EM) شامل لیستی از درخواست‌های بازدید اورژانسی می‌باشد. پشتیبان می‌تواند با انتخاب هر کدام از موارد به صفحه جزییات آن مورد رفته و پس از بازدید اورژانسی اطلاعات را تکمیل نماید.

PM:

صفحه نگهداری دوره‌ای (PM) شامل لیستی از مواردی است. پشتیبان می‌تواند در زمانی که نیاز به بازدید دوره‎‌ای باشد با انتخاب هر کدام از موارد به صفحه جزییات آن رفته و پس از بازدید دوره‌ای، اطلاعات را تکمیل نماید.